Sotsiaalmeedia saitide privaatsuseeskirjad

 

UAB Jacobs Douwe Egberts LT järgib andmekaitsealaseid eeskirju väga tõsiselt. Teavitame, kuidas töötleme Teie isikuandmeid, kui suhtlete meie sotsiaalmeedia lehekülgedel.

Andmete töötleja

Meie, UAB Jacobs Douwe Egberts LT, vastutame Teie andmete töötlemistoimingute eest ühiselt kui andmete töötlejad, lisaks sotsiaalmeedia platvormi pakkujale (platvormi pakkuja). Platvormi pakkuja määrab selles osas peamiselt töötlemistoimingute eesmärgid ja vahendid, mida meie saame mõjutada ainult piiratud ulatuses. Niivõrd kui meil on võimalik Teie andmete töötlemist mõjutada või seada sellele parameetreid, paneme meie käsutuses olevate vahenditega paika meetmed kindlustamaks platvormi pakkuja poolt Teie andmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitse eeskirjadega.

Meie ettevõtte andmekaitseametniku kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. 

Me kasutame järgmisi sotsiaalmeedia saite:

Meie andmetöötlus

Andmed, mida Te sotsiaalmeedia lehekülgedel esitate, nagu kommentaarid, videod, pildid, meeldivaks märkimised, säutsud jne, avaldab sotsiaalmeedia platvorm. Meie töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punktil f, mis viitab avalike suhete ja suhtluse huvides läbi viidud töötlemisele. Selle töötlemise osana võime:

  • Teiega sotsiaalmeedia platvormi kaudu suhelda;
  • Teie sisu mis tahes meie sotsiaalmeedia platvormil ja meie veebisaidil https://www.jacobskohv.ee jagada;
  • lubada Teil võistlustel ja/või loosimistel osaleda;

Teie andmeid ei kasutata ega töödelda kunagi avalikustamata eesmärkidel. Nii palju kui platvormi pakkuja jätab meile ruumi Teie andmete töötlemise mõjutamiseks või parameetrite määramiseks, kujundame oma sotsiaalmeedia saidid nii, et need järgiksid rakendatavaid andmekaitse eeskirju nii täpselt kui võimalik. Seetõttu ei kasuta me reklaami eesmärgil demograafilisi, huvi-, käitumis- või asukohapõhiseid sihtgrupi liigitusi, vaatamata sellele, et sotsiaalmeedia platvormi pakkujad võivad meile selliseid teenuseid (vaikimisi) pakkuda.

Platvormi pakkuja esitatava statistika vastuvõtmist saame mõjutada ainult piiratud ulatuses ning meil ei ole vahendeid selle täielikuks deaktiveerimiseks. Kuid kindlustame, et me ei saaks täiendavaid valikulisi statistilisi andmeid.     

Kui Te soovite konkreetsele andmetöötlusprotseduurile vastuväiteid esitada, võtke meiega ühendust selle dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.
  

Pärast Teie taotluse läbivaatamist otsustame, kas oleme võimelised sellele vastama.

Kui me ei saa Teie taotlust oma vahenditega rahuldada, edastame selle asjakohasele teenusepakkujale.

Kui saadate meile sotsiaalmeedia platvormi kaudu päringu, võime sõltuvalt Teie taotlusest viidata ka teistele turvalistele suhtluskanalitele, mis tagavad konfidentsiaalsuse. Teil on alati võimalus saata meile konfidentsiaalsed päringuid dokumendis esitatud aadressile.

Sotsiaalmeedia platvormi pakkuja andmetöötlus

Sotsiaalmeedia platvormi pakkuja kasutab veebijälgimise meetodeid. Veebijälgimine võib toimuda sõltumata sellest, kas olete sotsiaalmeedia platvormil sisse loginud või registreerunud. Kahjuks ei saa me sotsiaalmeedia platvormi veebijälgimise meetodeid mõjutada ega piirata. 

Pange tähele, et platvormi pakkuja võib kasutada Teie profiili ja käitumisandmeid, et hinnata muuhulgas Teie harjumusi, isiklikke suhteid ja eelistusi. Meie ei saa mõjutada platvormi pakkujat Teie andmete töötlemisel.|

Lisateavet platvormi pakkuja andmetöötlusest, sealhulgas teavet Teie kasutaja õigustest, leiab teenusepakkuja andmekaitse eeskirjades:

Teie õigused kasutajana

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab Teile sotsiaalmeedia saitide kasutajana Teie isikuandmete töötlemisel järgmised õigused: 

1.) Teie andmetele juurdepääsu õigus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15): 

Teil on õigus saada kinnitust, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte. Kui seda tehakse, siis on Teil õigus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 15 isikuandmetele ja informatsioonile juurde pääseda.

2.) Õigus parandada ja kustutada (isikuandmete kaitse üldmääruse artiklid 16 ja 17): 

Teil on õigus nõuda Teie kohta hoitavate ebatäpsete isikuandmete põhjendamatu viivituseta parandamist ja vajadusel mittetäielikke isikuandmete täiendamist.

Teil on ka õigus Teie isikuandmete kustutamisele ilma põhjendamatu viivituseta, kui üks isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 loetletud põhjustest peaks olema rakendatav, näiteks kui andmed ei ole enam ettenähtud otstarbeks vajalikud.

3.) Õigus piirata oma andmete töötlemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18): 

Teil on õigus nõuda enda andmete töötlemise piiramist, kui on täidetud üks isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 sätestatud tingimustest, näiteks kui olete enda andmete töötlemisele võimaliku hindamise ajaks vastuväiteid esitanud. 

4.) Õigus andmete ülekandmisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20): 

Teatud olukordades, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20, on Teil õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid struktureeritud, üldarusaadaval ja masinloetaval kujul või nõuda andmete edastamist kolmandale osapoolele. 

5.) Õigus esitada vastuväiteid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21): 

Kui andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f (andmetöötlus õigustatud huvide rahuldamiseks), on Teil õigus igal ajal oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel vastuväiteid esitada. Siis me Teie isikuandmeid enam ei töötle, välja arvatud juhul, kui on ilmne, et töötlemine on seaduslikult põhjendatud, mis on ülimuslik asjaomase isiku huvidele, õigustele ja vabadustele, või kui töötlemise eesmärgiks on õiguslike nõuete esitamine, elluviimine või kaitsmine.  

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 77 järgi on Teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, kui arvate, et Teie isikuandmete töötlemine on vastuolus rakendatavate andmekaitse eeskirjadega. Kaebust saate esitada liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise koht.

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed

Meie andmekaitseametnik vastab hea meelega Teie andmekaitse päringutele:  

Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Germany
www.first-privacy.de
E-post: office@first-privacy.com
Telefon: 0421 6966320